PSICÒLEG/A ESPECIALISTA EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE - IRES Perfil professional

Descripció General

El/la Psicòleg/a especialista en violència de gènere és la figura professional responsable de donar suport a les persones que han rebut violència (dones, infants,...).

És l'encarregat/da de:

 • Coordinar i fer el desplegament del treball en xarxa amb els diferents recursos/professionals del territori implicats/des.
 • Portar a terme les tasques de gestió que el programa requereixi.
 • Donar suport a les persones que han rebut violència (dones, infants....).

Habitualment treballa en despatx, tot i que també assisteix a reunions, coordinacions externes i possibles formacions de sensibilització a altres instal.lacions.

El Psicòleg/a especialista en violència de gènere forma part d'un equip de treball. A nivell organitzatiu, depèn de la Coordinació de Projecte i a la vegada del/la Director/a Operatiu/va (Catalunya o Balears), i aquest/a, de la Direcció General.

PRINCIPALS FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA I TASQUES VINCULADES:

- Acompanyament a dones i infants que han patit violència de gènere:

 • Realitzar les accions d’acollida necessàries per tal de vincular les dones i els infants al servei
 • Realitzar entrevistes individuals d’atenció psicològica per al sosteniment dels processos i fer el seguiment dels casos
 • Realitzar sessions grupals
 • Avaluar el risc de violència que pateixen les dones ateses al servei i actuar en conseqüència
 • Elaboració de metodologies i materials per al treball amb les dones i infants

- Coordinació amb la xarxa de recursos i professionals especialitzats i/o que tenen relació amb la temàtica que s’aborda:

 • Coordinar-se i fer el seguiment dels casos amb es agents derivadors
 • Coordinar-se amb els serveis i les associacions relacionades amb la temàtica i desplegar amb aquests un treball en xarxa
 • Portar a terme accions de sensibilització (xerrades i tallers)
 • Promoure i dinamitzar accions comunitàries
 • Realitzar formació a professionals en matèria de violència de gènere

- Desplegament de  tasques de gestió:

 • Suport en el disseny de projectes
 • Elaborar els informes de seguiment tant dels casos en concret com del projecte en general
 • Registre i recull de dades del projecte
 • Redacció de memòries de tancament

 

Perfil formatiu i laboral

Per a treballar com a Psicòleg/a especialista en violència de gènere és imprescindible disposar de:

 • Grau de Psicologia
 • Grau en una altra especialitat de les Ciències Socials
 • Formació específica en violència masclista (mínima de 50 hores)
 • Català nivell alt

Per a aquest lloc de feina es valorarà:

1) Formació / coneixements específics sobre:

 • masculinitat i gènere
 • tècniques de dinàmiques de grup
 • perspectiva de gènere i interseccionalitat

2) Experiència en:

 • violència masclista
 • treball amb dones a nivell grupal, individual i comunitari

 

Què ofereix el mercat laboral?

 • Es poden generar ofertes d’aquest perfil professional tant de jornades parcials com de jornades complertes, d'entre 20h i 38,5h setmanals, subjectes a diferents tipus de modalitats contractuals.

OFERIM:

 • Formar part d’un equip multidisciplinar dins d’una entitat on el focus està centrat en l’atenció integral a les famílies.
 • Som una entitat que vetlla perquè tots/es els/les seus/ves professionals estiguin a gust en el seu lloc de feina, se sentin motivats/des, escoltats/des i respectats/des. 
 • Oferim flexibilitat horària i facilitem la conciliació professional i personal, així com mobilitat i creixement personal i professional dins l’entitat. Vetllem perquè els/les nostres professionals puguin tenir una carrera a la Fundació.