COORDINADOR/A FOAP Perfil professional

Descripció General

El/la Coordinador/a FOAP és la figura professional responsable de:

 • Seleccionar i dissenyar noves propostes formatives de cara a ampliar la línia de formació.
 • Elaborar el pla de formació dels programes.
 • Planificar i organitzar l’execució dels cursos formatius d’acord amb els objectius marcats en el disseny del projecte, assegurant que es compleixen els criteris de qualitat interns i la normativa del client fiançador.
 • Coordinar i supervisar l’execució del projecte i participar en la realització de les accions, d’acord amb el disseny i la planificació del projecte.
 • Coordinar l’equip del curs i supervisar la comunicació entre el conjunt de professionals interns i externs per tal d’assolir els objectius planificats.
 • Cercar centres i empreses del sector per a la realització de les pràctiques de l’alumnat.
 • Gestionar, planificar i organitzar íntegrament el procés de pràctiques de l’alumnat en les empreses assignades.
 • Avaluar i desenvolupar l’acció tutorial i l’execució del projecte seguint els criteris de qualitat.
 • Coordinar i gestionar l’execució i seguiment del programa amb l’equip tècnic del SOC incorporant la informació necessària als aplicatius previstos (GIA, Qbid,...).

El/la Coordinador/a FOAP forma part de l’equip de professionals de l’entitat, treballa sota la responsabilitat directa del/a Responsable d’Àrea i té responsabilitat en relació a l’equip tècnic que coordina.

PRINCIPALS FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA I TASQUES VINCULADES:

- Dissenyar, planificar i organitzar l’execució del programa:

 • Planificar l’execució del/s curos de formació elaborant el pla de treball per assegurar l’assoliment dels resultats previstos en el disseny i en el pla de treball de l’àrea.
 • Organitzar les accions de difusió i selecció de participants determinant qui i cm s’han de realitzar.
 • Identificar i planificar les necessitats de recursos humans i materials necessaris per a l’execució del/s cursos i gestionar la seva adjudicació al projecte d’acord amb els procediments establerts en els processos de Planificació del Projecte i Planificació de recursos.
 • Planificar el registre de dades i elaboració dels informes referents a l’execució, avaluació i tancament del projecte d’acord amb el disseny aprovat, transmetent a les tècniques i expertes del projecte les indicacions corresponents.

- Coordinar i supervisar l’execució del projecte i participar en la realització d’accions, segons el disseny i la planificació realitzada:

 • Supervisar la correcta gestió de la documentació demanada pel client finançador, assegurant que es compleixen les seves instruccions i normatives.
 • Recollir i registrar regularment les dades relatives a l’execució del projecte, en les plataformes i aplicatius existents d’acord amb les indicacions del client finançador, el pla de treball i els criteris de qualitat recollit en els processo que siguin d’aplicació.
 • Supervisar la realització del seguiment administratiu del projecte i la implementació del pla de treball.
 • Realitzar el seguiment financer del projecte, revisant els informes pressupostaris mensuals, comunicant a la coordinadora de l’àrea els canvis i les incidències que puguin produir-se.
 • Participar de manera proactiva en les reunions de coordinadores de projectes de l’àrea per integrar el conjunt de les tasques en el pla general de l’àrea i cooperar per a l’assoliment dels objectius planificats.

- Coordinar l’equip del programa i supervisar la comunicació amb el conjunt de professionals interns i externs:

 • Coordinar i supervisar la recollida i anàlisi de la informació sobre els recursos externs que sigui rellevant i/o necessària per a l’execució del programa i l’assoliment dels objectius.
 • Coordinar i donar suport a l’equip docent del projecte, aportant i contrastant amb la resta de professionals de l’equip la informació rellevant referent al procés formatiu de l’alumnat.
 • Gestionar i facilitar a l’equip docent els materials necessaris per al desenvolupament del programa i fer les gestions internes necessàries amb amb altres departaments de l’entitat.
 • Coordinar la supervisió de l’execució de la formació i abordar les situacions que requereixin de la seva implicació per tal de garantir el bon funcionament del programa.
 • Coordina, supervisa i dóna suport a l’equip de tècniques i expertes del/s cursos per a la correcta implementació de les metodologies de treball.

- Liderar i gestionar tots els aspectes que impliquin la realització de les pràctiques de l’alumnat:

 • Cercar les entitats i empreses col.laboradores dins el sector prioritari de la formació, per a la realització de les pràctiques formatives. Així com d’altres actuacions que ho requereixin (sortides, visites,...).
 • Elaborar els convenis de pràctiques i signar amb les empreses, així com tota la part de comunicació i activació dins de les plataformes i aplicatius específics del programa.
 • Organitzar, coordinar i/o executar les accions de seguiment tutorial i acompanyament de l’alumnat tant en el període formatiu com en el de pràctiques, així com la coordinació i relació amb les entitats i empresescol.laboradores.
 • Fer de manera conjunta amb l’alumnat l’adjudicació del lloc de pràctiques així com l’horari segons la disponibilitat i preferències dels participants dins de l’oferta de llocs disponibles.
 • Supervisar l’execució de les accions formatives, així com garantir la qualitat en la formació i els processos de treball i recollir la valoració de l’empresa i de les alumnes i incorporar dins l’aplicatiu informàtic previst pel finançador.

- Seleccionar i dissenyar noves propostes formatives:

 • Revisar el catàleg de formacions i fer propostes de noves formacions a realitzar segons els criteris i públics als que volem accedir en coordinació amb la Responsable de l’Àrea.
 • Revisar els tràmits necessaris per a l’acreditació d’aules i accions formatives, actualitzar la informació de l’entitat i fer propostes de noves especialitats a la Responsable de l’Àrea.
 • Revisar els plans formatius assignats a l’entitat i actualitzar si és necessari per complir els requisits de les normatives vigents.
 • Dissenyar i elaborar els plans formatius nous que s’acordin en les reunions d’Àrea, comptant amb el suport d’altres departaments quan sigui necessari.

- Avaluar i desenvolupar l’acció tutorial i l’execució del projecte seguint els criteris de qualitat:

 • Realitzar les accions d’avaluació de l’execució del projecte previstes en el disseny del mateix, d’acord amb els criteris de qualitat definits.
 • Realitzar l’avaluació regular del grau de satisfacció de les usuàries, segons el previst e el disseny i/o el pla de treball del projecte (qüestionaris de satisfacció, avaluació de competències i altres).
 • Coordinar i realitzar l’avaluació de les expertes externes –avaluació de les usuàries, autoavaluació i avaluació de la responsable- que paticipin en l’execució del projecte seguint el procediment recollit en el procés de tancament i en el de recursos humans.
 • Avaluar la pròpia execució professional en relació a les funcions i competències definides e el lloc de treball i coordinar i realitzar l’avaluació de l’equip.
 • Participar en les accions de formació que la responsable de l’àrea consideri necessàries per a la correcta execució del projecte i la millora de la competència professional.
 • Identificar, recollir i transmetre les incidències internes i externes seguint els criteris i les pautes definides en el procés d’incidències.
 • Recollir i analitzar les dades de seguiment de l’execució corresponents a les funcions i tasques pròpies i elaborar l’informe final identificant els punts crítics i les propostes de millora.

Per treballar com a Coordinador/a FOAP és necessari disposar de les següents competències:

Competències Tècniques:

 • Coneixements de les polítiques i la normativa de formació ocupacional i formació amb certificat de professionalitat.
 • Coneixements del sector i perfil professional el mercat laboral del projectes a desenvolupar (dinamització comunitària).
 • Coneixements i domini sobre les plataformes de gestió de programes formatius del SOC (Gia i Qbid).
 • Coneixements bàsics sobre legislació laboral relacionada amb la inserció.
 • Coneixements i saber utilitzar metodologies de disseny i gestió de la formació.
 • Coneixements i saber utilitzar tècniques bàsiques de selecció de personal.
 • Coneixements i saber utilitzar tècniques de dinàmiques de grup.
 • Coneixements i saber utilitzar tècniques de comunicació.

Competències Bàsiques:

 • Català, nivell alt de comprensió, expressió oral, i lectoescriptura.
 • Castellà, nivell alt de comprensió, expressió oral i lectoescriptura.
 • Coneixements ofimàtics, nivell avançat d’eines informàtiques, per treballar amb els continguts online i utilitzar diferents programes informàtics. 

Competències Transversals:

 • Pensament analític, per detectar i analitzar noves necessitats del mercat laboral per proposar noves accions formatives.
 • Lideratge,  per coordinar l’equip del programa i gestionar les pràctiques de l’alumnat.
 • Iniciativa, per proposar noves accions formatives o reformulació de les actuals.
 • Capacitat de gestió, per la documentació que es genera i els tràmits de gestió associats al programa amb el client finançador.
 • Flexibilitat, per tal d’adaptar-se a l’entitat, a les seves especificitats i als seus canvi.  

 

Perfil formatiu i laboral

Per a treballar com a Coordinador/a FOAP és imprescindible disposar de la següent formació:

 • Estudis universtaris de l'àrea social

 

Per treballar com a Coordinador/a FOAP  és imprescindible disposar d’experiència prèvia en la coordinació de programes FOAP.

Normalment es demana una experiència mínima d’un any en la coordinació de programes FOAP i experiència i coneixements dels aplicatius Qbid i Gia. També és valora l’experiència en coordinació d’equip de docents i plans formatius, coordinació i gestió de desenvolupament de cursos i suport a l’alumnat, gestions i coordinacions amb el client finançador, equip tècnic del SOC; cercar entitats i empreses col.laboradores per a la realització de pràctiques i signatura de convenis així com el seguiment de les pràctiques e les entitats i empreses del sector de dinamització comunitària; avaluació, tancament i memòria del programa; disseny de nous plans formatius.

Què ofereix el mercat laboral?

Oferim la possibilitat de treballar en una entitat d’acció social que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i per eradicar les discriminacions per raó de sexe, amb la vista posada en assolir una societat amb equitat de gènere efectiva

Normalment s’ofereixen jornades complertes tot i que pot variar, en funció de la licitació.

L’horari de jornada complerta és de matins i tardes.

El salari se situa al voltant dels 22.000 euros bruts anuals. Conveni d’Acció Social.

Tipus de contracte: Obra i Servei