TÈCNIC/A ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL Perfil professional

Descripció General

El/la Tècnic/a en Orientació Sociolaboral és la figura professional responsable de l'acompanyament individual en el procés d'orientació sociolaboral i treball grupal.

És l'encarregat/da de:

 • Vincular les persones a dispositius formatius, laborals i d’atenció bàsica (locals i comarcals).
 • Coordinar-se amb serveis socials i altres agents i entitats del territori (recursos, xarxes, etc.).
 • L'administració d’ajuts.
 • L'avaluació dels processos personals amb indicadors d’impacte.
 • Elaboració de la memòria anual del servei.

Per treballar com a Tècnic/a d'Orientació Sociolaboral és necessari disposar de les següents competències:

Competències Tècniques:

 • Conèixer el funcionament i característiques del mercat sociolaboral actual així com els sectors d’activitat, les diferents ocupacions existents i recursos sociolaborals
 • Domini del model d’ocupabilitat per competències en els diferents àmbits d’aplicació
 • Conèixer les tècniques de dinamització de grups, realització de dinàmiques grupals, simulacions i role-playing
 • Conèixer les especificitats en l’atenció a col·lectius en situació de vulnerabilitat
 • Coneixements sobre perspectiva de gènere i/o violència masclista
 • Conèixer els diferents programes d’orientació sociolaboral i les seves especificitats
 • Coneixements dels recursos sociolaborals del territori per poder desplegar un treball en xarxa eficient
 • Saber elaborar i actualitzar temaris didàctics perquè el/les usuaris/es disposin de mòduls teòrics i pràctics: elaboració de CV, carta de presentació, processos de selecció, la recerca de feina, etc.)
 • Saber redactar informes de seguiment i d’avaluació

Competències Bàsiques:

 • Català, nivell alt de comprensió, expressió oral, i lectoescriptura.
 • Castellà, nivell alt de comprensió, expressió oral i lectoescriptura.
 • Coneixements ofimàtics, nivell avançat d’eines informàtiques, per treballar amb els continguts online i utilitzar diferents programes informàtics. 

Competències Transversals:

 • Relació interpersonal, per tal de generar un clima distès, acollidor, promoure el vincle i la relació de confiança i fer sostenible l’atenció des d’un posicionament empàtic.
 • Gestió emocional, ja que l’atenció a persones comporta treballar amb situacions d’urgència, fragilitat i/o  extremes que generen un impacte important en l’orientador/a i que cal gestionar correctament.
 • Planificació i organització, es requereix una visió global de la feina i del procés dels/les usuaris/es, per planificar i organitzar els itineraris individuals i la gestió administrativa.
 • Flexibilitat, per tal d’adaptar-se a l’entitat, a les seves especificitats i als seus canvis, i al seu estil d’intervenció/treball en equip.
 • Disposició i capacitat per a l’aprenentatge, per tal de mantenir-se al dia i permanentment actualitzat/da.  

 

Perfil formatiu i laboral

Aquest perfil no respon a una sola qualificació especialitzada. Hi ha diferents estudis, de l’àmbit social, que capaciten per desenvolupar aquesta ocupació, alguns dels quals són:

 • CFGS Integració Social 
 • Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Educació Social o Treball Social
 • Grau en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia
 • Grau en Ciències Socials i Jurídiques

Tot i que l'Orientador/a Sociolaboral no requereix de formació adicional, per a aquest lloc de feina es valorarà:

1) Màster en Formació i Orientació Laboral/Sociolaboral

2) Formació / coneixements específics sobre:

 • formació en metodologies de treball centrat en el model de competències i/o l’atenció a col·lectius específics (persones amb discapacitat, joves, etc.)
 • formació en perspectiva de gènere

3) Experiència prèvia: Segons el programa a executar poden demanar com a requisit disposar de més d'un any d’experiència en el treball amb col·lectius vulnerables (segons requeriment de l’ordre establert en l’execució del programa).

4) Realització de voluntariat en el tercer sector.

Què ofereix el mercat laboral?

OFERIM:

Formar part d’un equip multidisciplinar dins d’una entitat on el focus està centrat en l’atenció integral a les famílies.

Som una entitat on vetlla perquè totes les seves professionals estiguin a gust en el seu lloc de feina, es sentin motivades, escoltades i respectades. Som una entitat que ofereix flexibilitat horària i facilita la conciliació professional i personal. Oferim mobilitat i creixement personal i professional dins l’entitat. Vetllem perquè les nostres professionals puguin tenir una carrera dins la Fundació.

La jornada parcial per a aquest lloc de feina és de 20 hores setmanals. Es poden generar ofertes d’aquest perfil professional tant de jornades parcials com de jornades complertes i també subjectes a diferents tipus de modalitats contractuals.

Salari per a una jornada parcial de 20h setmanals correspon a 765,84 euros bruts mensuals en 14 pagues.

Conveni d’Acció Social.