Què són les competencies?

Què són les competències en l'àmbit laboral?

Les competències són les capacitats de posar en pràctica de manera integrada els coneixements, les habilitats i les actituds per a resoldre qualsevol problema en diferents situacions.
Les competències són capacitats, coneixements, habilitats i actituds que et caracteritzen per poder treballar en un determinat sector.
Les competències es poden adquirir en qualsevol moment de la vida i en qualsevol àmbit d’acció i no només en els processos educatius formals o en l’entorn laboral.

Com s’adquireixen les competències?

Les competències s’adquireixen en tres esferes:

  • Experiència laboral
  • Experiència acadèmica
  • Experiència personal

Quin tipus de competències existeixen en l’àmbit laboral?

 

1.- COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Són els coneixements reconeguts en un determinat context sociocultural com a requisits de funcionament social.

 

D’accés a l’ocupació. Per exemple la gestió de la xarxa de contactes, els coneixements de les tècniques i eines de recerca de feina,

Instrumentals bàsiques. Són els coneixements mínims imprescindibles per poder interactuar en el context laboral. Corresponen a la formació obligatòria, per exemple la lectoescriptura, la mobilitat, les operacions numèriques bàsiques i els idiomes.

Instrumentals específiques. Són els coneixements informàtics o competències digitals i els carnets (conducció, carretó, etc).

2.- COMPETÈNCIES TÈCNIQUES

Les competències tècniques són les competències específiques de cada sector. Són necessàries per al desenvolupament d’una determinada activitat laboral i es defineixen a través de l’anàlisi funcional d’una professió o lloc de treball o a través d’un certificat de professionalitat.

Aquestes competències es poden adquirir a la pràctica de l’exercici laboral o mitjançant la formació acadèmica tècnica específica, tant en la seva part teòrica com pràctica.

 

3.- COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Les competències transversals són el conjunt de capacitats, hàbits i actituds d’ampli abast que interactuen per donar resposta a situacions laborals diverses i de diferents nivells de complexitat.

Tenen caràcter transversal a moltes ocupacions i contextos i un elevat component cognitiu. Les classifiquem en Competències de:

Algunes de les més demandades són:

 

DIAGNÒSTIC-IDENTIFICACIÓ: relacionades amb l’anàlisi tant de les pròpies capacitats com de les característiques de l’entorn laboral.

   • Identificació de les pròpies capacitats: Capacitat de reconèixer potencialitats i límits personals, en relació a l’àmbit laboral, i de construir una imatge professional realista i positiva valorant i confiant en les pròpies capacitats.
   • Situar-se en el context laboral: Saber identificar les característiques i requeriments principals del context laboral immediat: ocupació, el lloc de feina, el perfil professional, etc., per a poder generar estratègies professionals de resposta que afavoreixin l’obtenció de resultats positius per a la persona i l’empresa.
   • Disposició a l’aprenentatge: Conèixer i definir els propis interessos de formació en relació a un objectiu laboral. Saber identificar les mancances formatives que poden afectar al desenvolupament de les tasques i mantenir una actitud positiva vers l’aprenentatge per a millorar les capacitats professionals.

 

RELACIÓ: incorporen un ampli ventall de processos relatius a com establim una relació amb els altres i amb l’entorn.  

   • Relació interpersonal: Saber relacionar-se satisfactòriament amb els i les companys/es i poder respondre correctament davant dels/les caps, mantenint una actitud assertiva en les relacions.
   • Treball en equip: Col·laborar i cooperar en la realització de les tasques dins d’un equip, entenent que es treballa per a un objectiu comú.
   • Comunicació: Saber expressar i presentar els propis pensaments i idees de manera clara. Saber ecoltar i entendre als altres.

 

D’AFRONTAMENT: capacitats que, integrades amb les de diagnòstic i relació, permeten al subjecte intervenir sobre un problema o una situació nova amb majors probabilitats de solucionar-ho.

   • Adaptabilitat/flexibilitat: Capacitat de generar estratègies de resposta als canvis de l’entorn de treball i a les noves exigències d’ocupació, que afavoreixin l’obtenció de resultats positius per a la persona, davant d’un ampli ventall de situacions laborals.
   • Organització del propi treball: Tenir una visió clara del conjunt de tasques relacionades amb el propi lloc de feina i poder executar-les amb els resultats i terminis previstos. Poder desenvolupar-les de manera independent.
   • Gestió de situacions d’estrès: Saber generar estratègies de resposta positiva davant de situacions de dificultat, sobrecàrrega de tasques i conflicte que poden aparèixer en relació amb el lloc de feina.
   • Capacitat de negociació: Buscar acords satisfactoris per les parts i apropar posicions, sempre que sigui possible, davant de situacions de conflicte en les relacions interpersonals i del context laboral.
   • Iniciativa: Mantenir una influència activa davant situacions no previstes i actuar amb rapidesa, aportant solucions originals als problemes.
 
 
 

Ref: Claus tutorials: guia per a l’acompanyament i el suport tutorial. Barcelona. Associació de Dones per a la Inserció Laboral SURT, 200