Com fer una bona carta de presentació?

La carta de presentació és una eina bàsica per a buscar feina i serveix per a acompanyar al curriculum vitae, és per això que disposar d’una carta de presentació i un currículum ben fets oferirà al candidat/a majors possibilitats de trobar feina.

Per a què serveix la carta de presentació?

Escriure una bona carta de presentació és la clau per a trobar feina. Amb aquesta eina, el reclutador pot conèixer més del candidat/a com a professional, però des d’un enfocament més personal, la qual cosa farà que vulgui concedir-li una entrevista de treball.

El principal objectiu no és exposar els coneixements propis, sinó mostrar el valor afegit, interès i bona actitud per a treballar en aquella empresa o lloc de treball. El més important, i que sempre s’ha de tenir en compte, és que aquest document és la primera impressió que dóna la persona de si mateixa a l’hora de presentar la seva candidatura a una empresa.

En crear la carta de presentació és imprescindible redactar-la de manera que desperti l’interès i la curiositat de la persona que el rep, això marcarà la diferència a l’hora de decidir a la persona escollida pel lloc de feina.

Quina estructura ha de tenir la carta de presentació?

1. Contextualització: Cal presentar-se i fer referència a l’oferta del lloc de treball que l’empresa vol cobrir o explicar per què es vol formar part de l’empresa.

2. Competències: Cal posar en relleu el valor afegit del candidat/a, els seus punts forts com a professional i les seves competències. És important adaptar el seu llenguatge al qual apareix en l’oferta de feina. Convé destacar els aspectes clau del currículum per a despertar l’interès del receptor de la carta.

3. Comiat: Utilitzar fórmules de cortesia per a sol·licitar una entrevista de treball personal i generar l’oportunitat de poder ampliar la informació donada en el currículum.

Adaptar la carta de presentació

Cada empresa o oferta de feina és diferent i per això no es recomana presentar la mateixa carta de presentació per a diferents ofertes de treball. És fonamental adaptar i personalitzar la carta segons l’oferta de treball o l’empresa receptora d’aquesta. Perquè la candidatura triomfi, cal investigar sobre l’empresa o el lloc de treball vacant al qual es vol optar i reflectir en la carta de quina manera s’encaixa amb els valors de l’empresa i per què el candidat/a pot resultar útil com a treballador/a.

Què no ha d’incloure la carta de presentació?

Un cop indicats tots els passos a seguir per a crear una bona carta de presentació, és important tenir en compte aquells aspectes que no s’han d’incloure. Són els següents:

– Duplicar la informació que apareix en el currículum vitae.
– Errors d’ortografia, gramaticals o de redacció.
– Ús de sigles, abreviatures, frases i conceptes mal redactats.
– Incloure informació que pots resultar perjudicial.
– Redactar frases en negatiu. Per exemple: no tinc molta experiència laboral.
– Incloure condicionants. Per exemple: m’agradaria, crec, podria, deuria, etc.