Com redactar una oferta de feina per competències?

Tota empresa o entitat necessita, en un moment o altre, incorporar persones a l’equip. Com atraure talent o com agilitzar i optimitzar processos de selecció per trobar les persones candidates que realment s’ajusten al perfil requerit són algunes de les preguntes recurrents a les empreses. 

En aquest article parlarem sobre com redactar i publicar una bona oferta de feina basant-nos en el model de competències, un sistema que aporta elements objectius per a evidenciar les competències de les persones candidates i que, per tant, permet fer un encaix confiable entre les habilitats, coneixements i aptituds de les persones i les competències que calen per desenvolupar bé una feina. 

Innovació en la captació del talent

Així doncs, com a pas previ, el primer que cal és desterrar els ja superats sistemes de selecció basats en interminables llistes de requisits que difícilment les persones candidates poden complir i que, en realitat, la major part de les vegades no són indispensables per cobrir la vacant. Perquè si basem l’oferta en aquella llista de requisits ideals que hauria de tenir el o la candidat/a, el que acabarà passant és que l’oferta serà poc concreta i poc aterrada a les necessitats del lloc de feina i una infinitat de persones s’hi inscriuran sense valorar si realment tenen les competències per dur a terme les tasques de la vacant.

El que volem aconseguir és fer diana: atreure candidats/es que tinguin realment les competències tècniques, de base i transversals que requereix el perfil professional i l’oferta de feinaque, en definitiva, el procés de selecció sigui àgil i eficaç i no esdevingui un procés interminable, que consumeixi massa temps a l’equip o que no es tradueixi en els resultats esperats.

Primer pas, definir el perfil competencial

El primer pas i més important les definir el perfil professional que es busca: quines són les tasques que cal que la persona candidata porti a terme, quines seran les seves funcions i quina capacitació professional, formativa i competencial ha de tenir la persona per desenvolupar la feina. 

[Pots consultar les fitxes de perfils professionals que fem servir a IntermediaJOB aquí]

Elements que han d’aparèixer a l’oferta de feina

– El títol: El nom del càrrec és el ganxo de l’oferta. Ha de ser clar i breu, a més de resumir el lloc de treball que s’està oferint. S’han de triar aquelles paraules clau que identifiquin el lloc que s’ofereix, com per exemple el departament al qual pertany el lloc de treball, la ubicació o la jornada laboral, entre d’altres. L’ús de les paraules clau és important perquè l’oferta de feina aparegui en les cerques que realitzen els i les possibles candidats/es.

– Descripció de l’oferta de feina: La qualitat a l’hora de redactar una oferta de treball és primordial. És necessari preparar un bon text, que no sigui massa llarg, però que inclogui la màxima informació possible. Cal descriure correctament les característiques del lloc de treball, les competències i
coneixements requerits i els avantatges que pot oferir l’empresa. També és important la claredat en la responsabilitat del càrrec, s’han de definir les
funcions que durà a terme la persona, així com l’àrea en la qual exercirà la seva activitat.

– Informació sobre l’empresa: Indicar el nom de l’empresa ofereix claredat i seguretat als i les candidats/es a l’oferta, ja que els permet la possibilitat de realitzar una recerca sobre l’empresa i decidir realment els interessa el lloc de feina. Incloure termes com “important empresa” o “prestigiosa companyia” genera desconfiança i desinterès, per tant, és més positiu que l’empresa expliqui qui és, a què es dedica i quina és la seva missió, visió i valors. Incloure l’enllaç a la pàgina web de l’empresa facilita l’accés a la informació de l’empresa.

– Requisits: A l’hora de publicar una oferta és important indicar quins són els coneixements i competències requerides. És recomanable descriure només els requisits que són necessaris pel lloc de feina. També, és interessant diferenciar entre els requisits imprescindibles i els valorables, i oferir coherència entre el que requereix l’empresa i el tipus de treball ofert.

– Condicions laborals: El tipus de jornada laboral, el tipus de contracte i la ubicació del lloc de feina són aspectes importants per a les persones candidates a una oferta. Pel que fa a les condicions econòmiques, tot i que hi ha moltes empreses que prefereixen no indicar-les per qüestions estratègiques, es recomana incloure-les sempre que es pugui, o almenys, indicar un tram salarial sobre el qual després es podrà negociar. D’aquesta manera l’empresa s’assegura que les persones que adrecin les seves dades, estan interessades en les condicions ofertes i s’agilitza el procés de cribratge.

– Incloure l’oferta en la categoria correcta: Cal incloure l’oferta de feina en la categoria que li correspon, perquè aquesta aparegui en les cerques dels perfils interessats.

Principals errors a evitar en la publicació d’ofertes de feina 

Entre els errors més comuns en les ofertes publicades hi trobem:

– La falta de paraules clau que fa que l’oferta no es visibilitzi prou.

– Les descripcions de tasques i funcions imprecises i poc clares.

– La manca de revisió dels textos i la publicació de les ofertes amb faltes d’ortografia.

– Definició de l’oferta que no s’ajusta al perfil professional que es busca.

– Un Employer branding poc atractiu, és a dir, la imatge que projecta l’empresa a l’exterior, que no la fa atractiva per les persones candidates.

 

Al final, aconseguir cobrir una vacant amb la persona que té les competències requerides fa que els llocs de feina siguin més estables i hi hagi menys rotació. Això vol dir treballadors/es més feliços/ces i empreses més productives i eficients.